×
×

1. Asiguraţi-vă că documentul Şi factura reflectă numărul Şi data CA.

QuEST Global Services Pte. Ltd., o companie cu sediul social la Temasek Boulevard, nr. 7, Suntec Tower One, nr. 09-04, Singapore 038 987 (denumită în continuare „QuEST”, termen care, cu excepția cazului în care este respingător pentru termeni și sensul prezentului, va face referire la QuEST, alte companii ale grupului, succesori în interes, cesionari permiși și filialele sale).

Definiția Afiliaților: Termenul „Afiliat”, așa cum este utilizat în prezentul Acord, înseamnă orice persoană, firmă, corporație, asociație, organizație sau comerț sau companie neincorporată care, acum sau în continuare, direct sau indirect, controlează, este controlată de sau este sub control comun cu QuEST, inclusiv fără limitare, orice corporație de servicii a QuEST.

2. În cazul în care vreunul din Serviciile / Produsele livrate au fost gasite defecte sau nu sunt conform cu aceasta comanda, Furnizorul / Prestatorul de servicii accepta sa corecteze aceste defecte sau sa refaca în mod corespunzator, pe propria cheltuiala.

3. Toţi termenii Şi condiţiile / taxele / descrierea produselor convenită, rămân FERME în conformitate cu Propunerea, cu contractul AMC Şi cu comanda până la finalizarea proiectului. Nu se acceptă nicio variaţiune de orice fel.

4. În cazul întârzierii plăţii, vă rugăm să transmiteţi întrebările dumneavoastră la : [email protected]

5. Factură trebuie scanată Şi trimisă la : [email protected]

6. Confirmarea comenzii trebuie făcută în termen de 3 zile de la data emiterii CA, altfel vom considera că CA este acceptată cu toţi Termenii

Şi condiţiile

7. Toate modificările Şi / sau schimbările aduse comenzii trebuie să fie în scris.

8. Orice deducere legală (inclusiv impozitul cu reţinere la sursă) va fi dedusă din valoarea facturii, după caz

 9. Furnizorul / prestatorul de servicii este responsabil pentru respectarea tuturor legilor aplicabile, a TVA Şi a altor cerinţe legale, ori de câte ori este cazul.

10. Este responsabilitatea furnizorului să asigure că TVA achitată / colectată de la cumpărător este raportată autorităţilor fiscale în timp util Şi în termenele scadente. În cazul în care cumpărătorul nu poate utiliza creditul TVA datorită rapoartelor necorespunzătoare sau incorecte furnizate de Furnizor, cumpărătorul îŞi rezervă dreptul de a deduce valoarea TVA înainte de autorizarea plăţii sau de plăţile viitoare.

11.Furnizorul / prestatorul de servicii nu are dreptul să cesioneze obligaţiile Şi drepturile în baza acestei comenzi unei terţe părţi, fără

aprobarea prealabilă în scris a QuEST.

12. Toate excepţiile la aceŞti termeni Şi condiţii, dacă este cazul, vor fi făcute în scris în momentul confirmării, QuEST va avea dreptul de a accepta sau de a refuza orice astfel de excepţii la discreţia sa.

13.Termenii Şi condiţiile generale anexate vor fi tratate ca parte a acestei CA

1. Acceptanţa, Ordinea priorităţii, Modificare

Această comandă de achiziţie se referă la achiziţionarea de bunuri, servicii sau bunuri şi servicii descrise pe partea din faţă a acestui document (colectiv, "Bunuri") şi este emisă de membrul grupului de firme QuEST Global identificat pe partea din faţă a acestui document în calitate de cumpărător (respectivul membru denumit în continuare "QuEST Global" împreună cu ceilalţi membri ai grupului QuEST Global, care include compania de holding, filialele, subsidiarele, societăţile din grup şi entităţile autorizate, denumite în continuare " Grupul QuEST Global "). Această comandă de achiziţie este considerată acceptată la data de returnare a copiei de confirmare a acestei comenzi de achiziţie sau la începutul prestării de servicii de către furnizor. QuEST Global respinge orice termeni şi condiţii suplimentare, divergente sau inconsistente oferite de Furnizor în orice moment, indiferent dacă aceşti termeni sau condiţii modifică semnificativ această Comandă de Achiziţie şi indiferent de acceptarea sau plata de către QuEST Global a Bunurilor Furnizorului. Orice referire la oferta sau propunerea furnizorului nu va fi considerată acceptare a oricărui termen, condiţie sau instrucţiune conţinute în documentul respectiv. Nici un mod de utilizare anterioară sau de utilizare a relaţiilor comerciale nu va fi folosit pentru a modifica, completa sau explica orice termen aici. Aceşti termeni şi condiţii împreună cu specificaţiile, desenele sau alte documente la care se face referire pe această comandă de achiziţie sau anexate sau orice documente încorporate prin referinţă înlocuiesc orice comunicări, reprezentări, promisiuni sau negocieri anterioare, orale sau în scris, cu privire la obiectul acestei comenzi de achiziţie. Toate documentele contractuale legate de această comandă de achiziţie trebuie interpretate împreună ca un contract. Cu toate acestea, în cazul în care există un conflict ireconciliabil între dispoziţiile acestor documente contractuale, se aplică următoarea ordine de prioritate: a) orice contract de expediere; apoi b) orice contract de furnizare; apoi c) orice contract de servicii de muncă; apoi d) partea din faţă a acestei comenzi de achiziţie şi orice termeni suplimentari incluşi sau încorporaţi prin referinţă; apoi e) aceste prevederi generale privind comenzile de achiziţie; şi în final alte documente contractuale convenite în scris de către părţi. Nicio schimbare sau modificare a acestei comenzi de achiziţie nu va fi obligatorie pentru QuEST

Global, cu excepţia cazului în care este redactată în scris, specificând că modifică această comandă de achiziţie şi este semnată sau aprobată în format electronic de către un reprezentant autorizat de achiziţii al QuEST Global. Dacă Furnizorul ia cunoştinţă de orice ambiguităţi, probleme sau discrepanţe între această Comandă de Achiziţie şi orice specificaţie, design sau altă cerinţă tehnică aplicabilă acestei Comenzi de Achiziţie, Furnizorul va trimite imediat problema la QuEST Global pentru rezovare.

2. Livrare, expediere şi ambalare

2.1. Furnizorul va livra Bunurile în conformitate cu cantităţile şi data (datele) specificate în această comandă de achiziţie sau în conformitate cu programul pentru comanda de achiziţie. Dacă datele de livrare nu sunt indicate, Furnizorul va oferi cea mai bună dată de livrare, care va fi acceptată de QuEST Global. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel, toate mărfurile expediate într-o singură zi de la şi către

o singură locaţie trebuie să fie consolidate pe un conosament sau pe o scrisoare de transport aerian, după caz.

2.2. Furnizorul va livra, pe cheltuiala sa, Bunurile prin metoda cea mai rapidă de expediere dacă programul de livrare este periclitat din orice alt motiv decât vina firmei QuEST Global. În cazul în care Bunurile sunt delincvente cerinţelor QuEST Global, Furnizorul va acorda QuEST Global prima prioritate pentru alocarea şi expedierea mărfurilor. Indiferent de alte drepturi, QuEST Global îşi rezervă dreptul de a respinge, fără nicio cheltuială pentru QuEST Global, întreaga sau orice parte a oricărei livrări care variază de la cantitatea autorizată de QuEST Global pentru expediere. Furnizorul nu va face nici o schimbare fără aprobarea prealabilă în scris a QuEST Global. Toate articolele vor fi ambalate în conformitate cu instrucţiunile firmei QuEST Global sau, dacă nu se specifică, în conformitate cu bunele practici comerciale într-o manieră suficientă pentru a asigura recepţia într-o stare intactă. QuEST Global nu va fi responsabil pentru orice deversare, vărsare sau alte incidente de mediu (inclusiv costuri de decantare) care implică orice Bunuri expediate în baza Comenzii de Achiziţie până la recepţia de către QuEST Global. Toate containerele vor fi marcate corespunzător pentru a fi identificate conform instrucţiunilor din Comanda de achiziţie a QuEST Global şi vor conţine un prospect de ambalaj care să detalieze cel puţin numărul (numerele) de comandă de achiziţie globală, numărul piesei produdului, descrierea detaliată a produsului, numărul total de cutii în transport, cantitatea de produs livrată şi adresa finală de livrare. Produsele expediate înainte de programul de livrare al companiei QuEST Global pot fi returnate la cheltuiala furnizorului. Pentru transporturile interne, la cererea QuEST Global şi pentru toate transporturile internaţionale, Furnizorul va notifica expedierea către QuEST Global atunci când Bunurile sunt livrate unui transportator pentru transport. Numerele comenzii de achiziţie trebuie să apară pe toată corespondenţa, etichetele de expediere şi documentele de expediere, inclusiv toate foile de ambalare, scrisorile de trăsură şi scrisorile de transport aerian..

2.3. Toate mărfurile, cu excepţia cazului în care autorităţile de guvernare ale ţării de destinaţie acordă o excepţie în mod special, trebuie să fie marcate cu ţara de origine (fabricare) a Bunurilor într-un loc vizibil lizibil, care nu poate fi şters şi permanent, în funcţie de natura articolului sau a containerului.

2.4. Furnizorul va furniza QuEST Global numărul programului tarifar armonizat, informaţiile privind ţara de origine sau certificatele, declaraţiile producătorului, certificatele de comerţ liber aplicabile ("FTA") şi orice alte documente sau informaţii pe care QuEST Global le poate solicita ca să respecte reglementările comerciale sau să reducă în mod legal datoriile, taxele şi onorariile; şi (b) certificatele FTA pentru toate Bunurile care fac obiectul unuia sau mai multor FTA. Furnizorul va furniza QuEST Global toate documentele, înregistrările şi alte informaţii justificative necesare pentru a justifica calificarea mărfurilor în cadrul acestui acord de liber schimb. Furnizorul va depune eforturi rezonabile pentru a califica Bunurile în cadrul acordurilor de liber schimb.

2.5. În termen de o zi lucrătoare după ce Furnizorul livrează Bunurile transportatorului, Furnizorul va trimite QuEST Global un set complet de documente de expediere, inclusiv factura comercială, lista de ambalare şi documentul de transport aerian sau trei copii originale ale conosamentului, fără notaţie , necesare pentru a elibera Bunurile în custodia companiei QuEST Global.

3. Notificarea de întârziere

Ori de câte ori ceva întârzie sau ameninţă să amâne executarea la timp a acestei comenzi de achiziţie, Furnizorul trebuie să notifice imediat QuEST Global în scris despre toate informaţiile relevante cu privire la această întârziere. Orice drepturi şi pretenţii ale QuEST Global pentru o astfel de întârziere rămân neschimbate.

4. Cauze justificative de întârziere (forţă majoră)

Niciuna dintre părţi nu va fi vinovată pentru orice întârziere sau neîndeplinire a obligaţiilor datorate unor cauze aflate în afara controlului său şi fără vina sau neglijenţa sa; cu toate acestea, cu condiţia ca orice întârziere sau neîndeplinire a obligaţiilor care rezultă din neîndeplinirea obligaţiilor unui furnizor al Furnizorului va fi scuzată numai dacă (a) el nu este sub controlul Furnizorului şi fără vina sau neglijenţa oricăruia dintre ei şi (b) Bunurile care trebuie furnizate nu pot fi obţinute din alte surse în timp suficient pentru a permite Furnizorului să respecte programul de livrare. Capacitatea Furnizorului de a vinde Bunurile la un preţ mai avantajos sau dificultăţile economice ale Furnizorului în achiziţionarea de materiale sau prelucrare necesare pentru fabricarea Bunurilor nu va constitui un eveniment de

întârziere exonerabil. Partea afectată de o întârziere exonerabilă va notifica cu promptitudine celeilalte, explicând în detaliu detaliile complete şi durata preconizată a întârzierii exonerabile şi va depune toate eforturile pentru remedierea întârzierii în cazul în care poate fi remediată. În cazul în care livrarea furnizorului este întârziată, QuEST Global poate, la discreţia QuEST Global, să anuleze livrările programate în perioada de întârziere exonerabilă sau să aleagă prelungirea perioadei de prestare proporţională cu perioada de întârziere cauzată de întârzierea exonerabilă. Dacă apare o întârziere exonerabilă care afectează livrarea Bunurilor către Grupul QuEST Global, Furnizorul va aloca furnizarea disponibilă de Bunuri într-un mod care să asigure QuEST Global Group cel puţin aceleaşi proporţii din totalul Produsului furnizat de Furnizor, aşa cum a fost alocat către QuEST Global Group înainte de evenimentul de întârziere exonerabil. În cazul în care livrarea oricăror Bunuri este amânată pentru mai mult de 30 de zile, QuEST Global poate, fără răspundere, să anuleze toate sau oricare din aceste Comenzi de Achiziţie.

5. Planul de asigurare a performanţei

În cazul în care QuEST Global decide că există un risc semnificativ ca Furnizorul să nu îndeplinească cerinţele de performanţă sau de livrare în conformitate cu această comandă de achiziţie, QuEST Global poate solicita furnizorului să acţioneze în conformitate cu un plan de asigurare a performanţei. Planul de asigurare a performanţei poate include cerinţe specifice de raportare şi performanţă adaptate în mod rezonabil pentru a asigura performanţa adecvată a furnizorului în conformitate cu prevederile identificate în această comandă de achiziţie. Orice nerespectare de către Furnizor a condiţiilor din Planul de Asigurare a Performanţei este o încălcare semnificativă a acestei Comenzi de Achiziţie.

6. Condiţii de transport, titlul şi riscul pierderii, rezervarea titlului

6.1. Dacă mărfurile vor fi transportate de la locaţia furnizorului din SUA la o anumită locaţie a QuEST Global Group din SUA, dacă nu se specifică altfel pe partea din faţă a acestei comenzi de achiziţie sau într-un acord separat, punctul F. 0. B. este o anumită locaţia a grupului QuEST Global . Atunci când punctul F. 0. B. este locaţia Furnizorului, Furnizorul suportă toate riscurile de pierdere sau deteriorare a

Produselor şi titlul de proprietate trece către QuEST Global la livrarea Bunurilor către transportatorul desemnat sau aprobat de QuEST Global. În cazul în care punctul F. 0. B. este o anumită locaţie a grupului QuEST Global, Furnizorul suportă toate riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfurilor şi titlul trece la QuEST Global la livrarea Bunurilor la acea locaţie a QuEST Global Group.

6.2. În toate celelalte cazuri, dacă nu este specificat altfel pe faţa Comenzii de Achiziţie sau într-un acord separat, Furnizorul va livra Produsul DDU (Incoterms 2000) la o anumită locaţie a Grupului QuEST Global. Titlul pentru Bunuri trece la QuEST Global la primirea la sediul QuEST Global Group, chiar dacă preţul de cumpărare nu a fost plătit în acel moment. Orice rezervare de titlu (Eigentumsvorbehalt) de către Furnizor de orice fel nu va fi acceptată de QuEST Global şi va fi nulă. Dacă, totuşi, QuEST Global acceptă în mod explicit o rezervare a titlului pentru anumite bunuri în scris, rezervarea va expira în cele din urmă cu plata preţului de cumpărare; chiar înainte de expirarea acestui termen, QuEST Global va avea dreptul să vândă Bunurile respective în operaţiunile sale obişnuite. În acest caz, orice alt tip special de rezervare a titlului (în special orice rezervare extinsă sau prelungită a titlului) este nulă.

6.3. Cele menţionate anterior nu îl scutesc pe Furnizor de nicio responsabilitate pentru daunele ascunse descoperite după acceptarea Bunurilor. Fără a aduce atingere prevederilor punctelor 6.1 şi 6.2 de mai sus, titlul şi riscul de livrare a mărfurilor care fac obiectul unui acord privind stocul de mărfuri trec la eliberarea bunurilor din stocul de expediţie. QuEST Global poate îndruma Furnizorul să livreze Bunurile către QuEST Global sau către orice terţă parte desemnată de QuEST Global. Dacă nicio locaţie a QuEST Global Group nu este definită în Comanda de Achiziţie sau în alt mod în scris, Bunurile vor fi

livrate către locaţia QuEST Global.

6.4. Dacă Furnizorul sau QuEST Global procesează Bunurile pentru a produce sau fabrica alte bunuri, titlul trece chiar şi în acel moment la QuEST Global în conformitate cu legislaţia în vigoare.

7. Import / Respectarea legislaţiei vamale

Furnizorul îşi asumă întreaga răspundere pentru toate expediţiile care fac obiectul prezentei comenzi de achiziţie şi care necesită o autorizaţie guvernamentală de import. Dacă autorităţile guvernamentale declară sau impun în alt mod taxe vamale compensatorii, taxe antidumping sau taxe vamale punitive asupra Bunurilor importate conform acestei Comenzi de Achiziţie, QuEST Global îşi rezervă dreptul de a rezilia această Comandă de Achiziţie conform prevederilor de reziliere ale acestei Comenzi de Achiziţie. Furnizorul va fi debitat pentru toate taxele, cheltuielile sau costurile de transport suportate de QuEST Global din cauza nerespectării, de către Furnizor, a termenilor şi condiţiilor din această Comandă de Achiziţie.

8. Rambursarea

Orice rambursare a obligaţiilor şi a drepturilor aferente, legate de taxele plătite de către Furnizor sau QuEST Global la importul Bunurilor sau a oricăror materiale sau componente care intră în fabricarea Bunurilor vor fi acumulate în beneficiul exclusiv al QuEST Global. Astfel de drepturi de rambursare a taxelor vamale includ drepturile generate de de substituire şi drepturi de rambursare a taxelor vamale obţinute de la furnizorii secundari legaţe de Bunuri. Furnizorul va furniza companiei QuEST Global toate documentele, înregistrările şi alte informaţii justificative necesare pentru a obţine orice restituire a taxelor şi va colabora în mod rezonabil cu QuEST Global pentru a obţine plata.

9. Finanţarea

Furnizorul va depune toate eforturile pentru a ajuta QuEST Global în obţinerea creditului de la guvernul furnizorului pentru valoarea Bunurilor relevante achiziţionate conform prezentei sau viitoarei oferte contractuale sau a cerinţelor privind beneficiile industriale impuse QuEST Global sau filialelor sau afiliatelor sale. Această asistenţă include, dar nu se limitează la, furnizarea, la solicitarea QuEST Global, a unei dovezi privind existenţa, valoarea, conţinutul şi alte informaţii pertinente referitoare la astfel de achiziţii. QuEST Global îşi rezervă dreptul de a solicita aceste credite pentru sine sau pentru terţi.

10. Materiale furnizate de QuEST Global, unelte, echipamente şi date tehnice

10.1. Titlul oricărui material, unealtă, echipament sau date tehnice pe care QuEST Global le plăteşte sau le furnizează Furnizorului, inclusiv înlocuitorilor acestora ("Proprietatea QuEST Global "), va rămâne la QuEST Global. Furnizorul va marca în mod vizibil Proprietatea QuEST Global, o va menţine în stare bună, va păstra înregistrările scrise ale Proprietăţii QuEST Global aflate în posesia sa şi

locaţia acestei proprietăţi, nu va permite plasarea unei garanţii şi nu îşi va schimba locaţia fără aprobare scrisă în prealabil de la QuEST Global. Furnizorul este responsabil pentru inspectarea şi determinarea faptului că Proprietatea QuEST Global este în stare utilizabilă şi acceptabilă.

10.2. Furnizorul va folosi Proprietatea QuEST Global exclusiv pentru executarea acestei comenzi de achiziţie QuEST Global, cu excepţia cazului în care este autorizat în scris de reprezentantul de achiziţii QuEST Global. Proprietatea QUEST Global este destinată utilizării numai în locaţia Furnizorului sau în alte scopuri autorizate în scris de către reprezentantul de achiziţii al QuEST Global şi, în măsura în care este cazul, este supusă cerinţelor de export sau reexport din partea guvernului SUA şi altor state. Furnizorul este responsabil pentru orice pierdere, distrugere sau distrugere a proprietăţii QuEST Global şi orice pierdere, deteriorare sau distrugere a oricăror proprietăţi terţe care rezultă din utilizarea neglijentă a Proprietăţii QuEST Global de către Furnizor. Furnizorul nu va include costul oricărei asigurări pentru Proprietatea QuEST Global în preţurile facturate conform acestei comenzi de achiziţie. Furnizorul va returna Proprietatea QuEST Global sau va dispune eliminarea acesteia la discreţia QuEST Global, în conformitate cu instrucţiunile scrise ale QuEST Global. În măsura permisă de lege, QuEST Global nu îşi asumă nicio garanţie şi este exonerată de toate reclamaţiile (exprese sau implicite) cu privire la

Proprietatea QuEST Global.

11. Preţul

Furnizorul va furniza Bunurile la preţurile indicate în partea din faţă a acestei Comenzi de Achiziţie. În cazul în care preţurile nu sunt indicate în partea din faţă a acestei comenzi de achiziţie, Furnizorul va oferi cele mai mici preţuri sub rezerva acceptării în scris de către QuEST Global. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în partea din faţă a acestei comenzi de achiziţie, preţurile includ toate ambalajele şi transportul de marfă până la punctul de livrare specificat; taxele aplicabile şi alte taxe guvernamentale, inclusiv, dar fără a se limita la, toate vânzările, taxele de utilizare sau accizele şi toate taxele

vamale, comisioanele sau taxele vamale. În măsura în care taxa pe valoarea adăugată (sau orice taxă echivalentă) este exigibilă în mod corespunzător pentru furnizarea către QuEST Global a oricăror Bunuri, QuEST Global va plăti această taxă ca o adăugare la plăţile datorate furnizorului conform acestei Comenzi de Achiziţie, cu condiţia ca Furnizorul să ofere QuEST Global o factură cu taxa pe valoarea adăugată (sau o taxă echivalentă).

12. Preţul: Clientul cel mai favorizat şi obligaţia de a oferi preţul cel mai mic

Furnizorul garantează că preţurile facturate pentru Bunurile livrate în baza acestei Comenzi de achiziţie sunt egale cu cele mai scăzute preţuri percepute de Furnizor oricărui client extern pentru volume similare de bunuri similare. Dacă Furnizorul percepe unui client extern un preţ mai mic pentru un volum similar de Bunuri similare, Furnizorul trebuie să notifice QuEST Global şi să aplice acest preţ pentru toate Bunurile comandate în baza acestei Comenzi de Achiziţie. În cazul în care, înainte de executarea integrală a acestei comenzi de achiziţie, QuEST Global notifică în scris furnizorului că QuEST Global a primit o ofertă scrisă de la un alt furnizor pentru Bunuri similare celor care urmează să fie furnizate în cadrul acestei comenzi de achiziţie la un preţ mai mic decât preţul stabilit în această comandă de achiziţie, la primirea dovezii pentru un astfel de preţ mai mic, Furnizorul este obligat să adapteze imediat preţul mai mic pentru orice Bunuri nelivrate. Dacă Furnizorul nu acordă preţul mai mic, QuEST Global, la alegerea sa, poate rezilia soldul acestei Comenzi de Achiziţie fără răspundere.

13. Piese de schimb Tarifarea

Pe perioada contractului Bunurile sunt furnizate conform celor specificate aici şi pentru o perioadă de 15 ani după ce QuEST Global a finalizat ultima achiziţie de Bunuri, Furnizorul va furniza service şi piese de schimb pentru QuEST Global la ultimul preţ valabil plus orice diferenţă reală de cost pentru fabricare şi ambalare, astfel de diferenţe de cost urmând să fie negociate, dar în nici un caz să nu depăşească 20 de procente (20%) din ultimul preţ de producţie plătit de QuEST Global.

14. Facturare şi plată

După fiecare livrare sau furnizare a serviciului, Furnizorul va prezenta o factură care va enumera o descriere a Bunurilor furnizate şi, dacă este cazul, numerele de piesă, cantitatea, unitatea de măsură, orele şi preţul unitar şi preţul total. Orice cheltuieli incidentale, cum ar fi redevenţele, comisioanele de vânzare, proiectarea nerecurenţială sau alte cheltuieli incidentale, trebuie să fie detaliate separat şi identificate pe factură. Factura trebuie să includă, de asemenea, următoarele informaţii în limba engleză: (a) numele şi adresa Furnizorului şi numele complet al entităţii QuEST Global care achiziţionează Bunurile; (b) numele şi adresa destinatarului livrării (dacă este diferit de cumpărător); (c) numele expeditorului (dacă este diferit de furnizor); (d) numărul (numerele) de comandă de achiziţie ale QuEST

Global; (e) ţara de export; (f) descrierea detaliată a Bunurilor; (g) numărul programului de tarifare armonizat; (h) ţara de origine (fabricare) a Bunurilor sau în cazul în care există mai multe ţări de origine, ţara de origine a fiecărei piese expediate; (i) greutăţile mărfurilor expediate; (j) moneda în care s-a efectuat vânzarea; (k) termenii de plată; (1) termenii de expediere utilizaţi; şi (m) toate rabaturile sau reducerile. Factura va fi însoţită (dacă este cazul) de un conosament semnat sau de o recepţie expresă care evidenţiază transportul. Plata unei facturi nu constituie acceptarea Bunurilor şi este supusă unei ajustări adecvate în cazul în care Furnizorul nu îndeplineşte cerinţele acestei Comenzi de Achiziţie. Termenii de plată sunt 120 de zile net de la primirea facturii şi a bunurilor conforme, cu excepţia cazului în care se specifică altfel pe partea din faţă a acestei Comenzi de achiziţie sau a altui acord scris realizat de ambele părţi. Plata va fi programată pentru primul ciclu de plată respectând termenii neţi pentru Comanda de Achiziţie.

15. Compensarea

QuEST Global poate deduce orice sumă datorată de la Furnizor către QuEST Global ca o compensare contra oricărei sume restante sau datorată furnizorului în baza acestei Comenzi de Achiziţii.

16. Asigurarea calităţii.

Furnizorul este de acord cu următoarele cerinţe:

16.1 Să pună în aplicare şi să susţină un sistem de calitate care să respecte cerinţele stabilite în ultima revizuire a Manualului de calitate al furnizorului QuEST Global furnizat sau pus la dispoziţia furnizorului.

16.2 Să participe şi să accepte termenii programului QuEST Global pentru costul scăzut al calităţii (COPQ) şi orice modificări ulterioare ale programului COPQ sau ale oricărui program similar instituit de

QuEST Global. Specificul programului COPQ diferă în funcţie de practicile de achiziţie ale grupului QuEST Global şi va fi oferit furnizorului la cerere.

16.3 În conformitate cu solicitarea QuEST Global, Furnizorul trebuie să permită Grupului QuEST Global şi clientului său, accesul nerestricţionat în timpul orelor normale de lucru, să facă inspecţii rezonabile şi dosare de revizuire la instalaţiile în care Furnizorul şi furnizorii săi secundari fabrică sau procesează Bunurile. Autorităţile de reglementare au dreptul de a efectua o astfel de inspecţie conform legilor şi procedurilor legale aplicabile.

17. Inspecţia

17.1. Toate mărfurile pot fi inspectate şi testate de către QuEST Global; clienţii săi; contractanţi de nivel superior; şi utilizatorul final în orice moment şi în locuri rezonabile, luând în considerare interesele justificate ale furnizorului. Dacă o astfel de inspecţie sau testare se efectuează în incintele Furnizorului, Furnizorul va pune la dispoziţie, fără costuri suplimentare, toate facilităţile şi asistenţa necesară pentru aceste inspecţii şi teste. În inspecţia şi testarea standard a Bunurilor, Furnizorul va utiliza în scris un sistem de inspecţie acceptat de QuEST Global. Toate înregistrările de inspecţii, inclusiv înregistrările furnizorilor de nivel inferior referitoare la Bunuri, vor fi păstrate şi puse la dispoziţia QuEST Global pe timpul execuţiei acestei Comenzi de Achiziţie şi pentru perioadele mai lungi care pot fi specificate de către QuEST Global.

17.2. Fără a aduce atingere oricărei inspecţii prealabile la sediul furnizorului, modalitatea şi locul inspecţiei finale şi acceptării de către QuEST Global vor fi stabilite de către QuEST Global la propria discreţie. QuEST Global poate inspecta 100% sau un eşantion de Bunuri, la alegerea QuEST Global, şi poate respinge toată sau orice parte a Bunurilor sau lotului de Bunuri dacă QuEST Global le consideră defecte sau neconforme. În cazul în care QuEST Global efectuează orice inspecţie (alta decât inspecţia standard) din cauza descoperirii unor mărfuri defecte sau neconforme, orice costuri de inspecţie suplimentare vor fi plătite de Furnizor. Nici o inspecţie, încercări, aprobare, aprobare de proiectare sau acceptare a produselor nu scuteşte furnizorul de responsabilitatea pentru garanţie sau defecte, fraude

sau neglijenţă sau orice răspundere. În cazul în care Bunurile sunt defecte sau nu sunt în conformitate cu cerinţele din prezenta Comandă de Achiziţie, QuEST Global poate, printr-o notificare scrisă adresată Furnizorului şi la alegerea sa: (a) să anuleze această Comandă de Achiziţie pentru aceste Bunuri; (b) să accepte aceste bunuri la o reducere echitabilă a preţului; sau (c) să respingă astfel de Bunuri şi să solicite livrarea altor produse în schimb. Livrarea altor produse va fi însoţită de o notificare scrisă în care se precizează că aceste Bunuri sunt înlocuitoare. Dacă Furnizorul nu va livra cu promptitudine produsele de înlocuire necesare, QuEST Global poate corecta Bunurile defecte sau neconforme reţinute pe cheltuiala Furnizorului; să le înlocuiască cu Bunuri de la un alt furnizor şi să perceapă Furnizorului costul acestora, inclusiv acoperirea, precum şi orice alte costuri suplimentare; sau să rezilieze această comandă de achiziţie.

17.3 Secţiunile 377, 381 Codul comercial german (HGB) nu se aplică în favoarea furnizorului.

18. Garanţia

18.1Furnizorul garantează companiei QuEST Global, succesorilor săi, cesionarilor, clienţilor şi utilizatorilor finali că, la livrare şi pe întreaga perioadă de garanţie specificată mai jos, toate bunurile furnizate

(inclusiv toate bunurile sau componentele înlocuite sau corectate furnizate de furnizor în conformitate cu această garanţie) (a)  nu prezintă defecte de material, execuţie şi proiectare, chiar dacă proiectul a fost aprobat de QuEST Global; (b) sunt conform cu desenele, modelele, planurile de control al calităţii, specificaţiile şi eşantioanele şi alte descrieri furnizate sau specificate de QuEST Global; (c) sunt comercializabile; (d) sunt conforme cu destinaţia în măsura în care Bunurile nu au un design detaliat furnizat de QuEST Global şi să funcţioneze conform destinaţiei; (e) respectă toate legile naţionale şi locale aplicabile, (I) sunt libere şi degrevate de restricţii, rezervări, interese de securitate sau cesionări şi (g) nu încalcă niciun drept de brevet, cerere de brevet publicată sau alte drepturi de proprietate intelectuală a oricărei terţe părţi existente la data livrării şi nu utilizează informaţiile secrete confidenţiale ale terţilor. Serviciile vor fi efectuate în conformitate cu cele mai înalte standarde din industrie. Perioada de garanţie va fi de 36 de luni de la data livrării către utilizatorul final sau de o perioadă mai lungă de timp care ar putea fi acceptată de QuEST Global de la clientul QuEST Global sau de la data la care o cerinţă guvernamentală mai lungă sau mai permisivă referitoare la mărfuri se încheie. Aceste garanţii vor supravieţui oricăror livrări, inspecţii, acceptări sau plăţi de către QuEST Global pentru întreaga perioadă de garanţie. Revendicările pentru încălcarea garanţiei nu se acumulează până la descoperirea neconformităţii, chiar dacă mărfurile au fost inspectate anterior. Garanţiile furnizate sunt cumulative şi în plus faţă de orice garanţie oferită de lege sau de capital. Orice statut de limitări aplicabil curge de la data descoperirii. Bunurile care îndeplinesc standardele precedente sunt denumite colectiv "Produse conforme". Dacă mărfurile conforme nu sunt furnizate în termenul specificat de QuEST Global, atunci QuEST Global poate, la alegerea sa şi în plus faţă de orice alte drepturi sau remedii pe care le poate avea conform legii sau în capitaluri proprii, mărfurile neconforme să fie reparate, înlocuite sau corectate de Furnizor pe cheltuiala Furnizorului. Pe lângă costurile de reparare, înlocuire sau corectare a produselor neconforme, Furnizorul este responsabil pentru toate costurile, cheltuielile şi daunele aferente incluzând, dar fără a se limita la, operaţiunile de scoatere, dezasamblare, analiza defecţiunilor, izolarea defecţiunilor, reinstalarea, inspecţia şi modernizarea mărfurilor neconforme sau a produselor finale afectate de Grupul QuEST Global; toate taxele de transport; toate taxele pentru clienţi; şi toate costurile de acţiune corectivă (adică costurile inspecţiilor suplimentare sau a sistemelor de control al calităţii). Cu excepţia cazului în care compensarea se face de către QuEST Global, Furnizorul va

rambursa QuEST Global pentru toate aceste costuri la primirea facturii QuEST Global.

18.2. Furnizorul acceptă faptul că garanţia poate fi calculată utilizând metode statistice bazate pe eşantioane reprezentative utilizate de QuEST Global la discreţia sa.

18.3. Orice drepturi şi creanţe ale QuEST Global în cadrul regimului statutar de regres de aprovizionare nu vor fi afectate. În special, QuEST Global poate să exercite aceleaşi drepturi de garanţie faţă de

Furnizor ca şi clienţii QuEST Global către QuEST Global.

18.4. Aceste garanţii şi toate celelalte garanţii, exprimate sau implicite, supravieţuiesc livrării, inspecţiei, acceptării şi plăţii.

19. Rechemarea

Furnizorul este răspunzător pentru toate costurile sau daunele asociate cu retragerea voluntară sau involuntară a mărfurilor defecte sau potenţial defecte sau a oricăror produse care conţin sau încorporează astfel de Produse, inclusiv, dar fără a se limita la, retrageri de către un client, o agenţie de reglementare sau în conformitate cu legile sau (inclusiv, dar fără a se limita la, orice lege obligatorie privind răspunderea pentru produse). Furnizorul va fi singurul responsabil pentru administrarea oricărei retrageri sau va participa pe deplin la administrarea oricărei retrageri efectuate de QuEST Global sau de clientul său în legătură cu Bunurile Furnizorului conform precizărilor QuEST Global. Fiecare parte va coopera în punerea la dispoziţie a înregistrărilor şi a altor informaţii solicitate în mod rezonabil de cealaltă parte în legătură cu orice retragere. Acest articol va supravieţui oricărei rezilieri sau expirări a acestei Comenzi de Achiziţie şi se va aplica pentru cel puţin aceeaşi durată ca şi obligaţia QuEST Global faţă de clientul / clienţii săi.

20. ModificărileQuEST Global poate, prin notificare scrisă sau electronică, ordona modificări ale desenelor, modelelor, specificaţiilor, modului de expediere sau ambalării, cantităţii sau timpului sau locului de livrare a

Bunurilor; reprogramarea serviciilor; sau necesită servicii suplimentare sau diminuate. Numai reprezentanţii autorizaţi QuEST autorizaţi pentru achiziţii publice pot emite modificări ale comenzii de achiziţie. Dacă orice modificare determină o creştere sau o scădere a costului sau a timpului necesar pentru executarea acestei comenzi de achiziţie, se va efectua o ajustare echitabilă pentru costuri rezonabile în preţul comenzii de achiziţie, datele de livrare sau ambele, iar această comandă de achiziţie va fi modificată în scris sau electronic în consecinţă. Orice cerere de ajustare conform acestei prevederi poate fi considerată ca fiind renunţată la opţiunea QuEST Global, cu excepţia cazului în care se declară în scris (inclusiv suma solicitării) şi este livrată către QuEST Global în termen de 30 de zile de la data primirii de către Furnizor a directivei QuEST Glbal de modificare a comenzii de achiziţie. În cazul în care costul bunurilor este mărit ca urmare a unei modificări este plătit de către QuESTt Global, QuEST Global poate prescrie modul de folosire a proprietăţii. Fără a aduce atingere oricărui dezacord între părţi cu privire la impactul unei schimbări, Furnizorul va proceda cu diligenţă în prestarea serviciilor în conformitate cu prezenta Comandă de Achiziţie, în aşteptarea soluţionării dezacordului.

21 Modificări în proiectare şi procese

Furnizorul nu va face nici o modificare în proiectul, materialele, locaţia de fabricaţie sau procesele specificate în această comandă de achiziţie sau în documentele la care se face referire sau, dacă nu există, în vigoare la data emiterii acestei comenzi de achiziţie, fără aprobarea scrisă a reprezentantulu de achiziţii publice al QuEST Global. Modificările unui proces includ, dar nu sunt limitate la, modificări ale procesului de producţie, modificări ale echipamentelor de fabricaţie sau schimbări între un proces manual şi automat. Această cerinţă se aplică indiferent dacă există sau nu un impact de cost asociat cu schimbarea şi indiferent de tipul schimbării, inclusiv îmbunătăţirile produsului.

22. Oprirea lucrărilor

QuEST Global poate, luând în considerare, în orice moment, interesele justificate ale furnizorului, printr-o notificare scrisă şi fără niciun cost, să solicite Furnizorului să oprească toată sau o parte a lucrării în conformitate cu această comandă de achiziţie pentru o perioadă de până la 120 de zile (Oprirea Comenzii de lucrări), şi pentru orice perioadă ulterioară, conform acordului între Furnizor şi QuEST Global. Imediat după primirea unei comenzi de oprire a lucrărilor, furnizorul se va conforma condiţiilor sale. În orice moment pe timpul perioadei de oprire a lucrărilor, QuEST Global poate, în totalitate sau parţial, fie să anuleze Comanda de oprire a lucrărilor, fie să rezilieze lucrarea în conformitate cu secţiunea Reziliere a acestei Comenzi de Achiziţie sau prin legea aplicabilă. În măsura în care Comanda de oprire a lucrărilor este anulată sau a expirat, Furnizorul trebuie să reia imediat lucrările.

23. Rezilierea

23.1. Partea care nu încalcă prevederile poate să rezilieze această comandă de achiziţie dacă cealaltă parte comite o încălcare semnificativă şi nu reuşeşte să remedieze încălcarea în termen rezonabil, însă nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la primirea unei notificări scrise care specifică motivele încălcării. O încălcare semnificativă include, dar nu se limitează la, neîndeplinirea, livrarea cu întârziere sau livrarea produselor neconforme. Solicitantul poate rezilia această comandă de achiziţie printr-o notificare scrisă în cazul în care cealaltă parte devine insolvabilă sau dacă este depusă o cerere sau o solicitare sau o procedură iniţiată de sau împotriva acestei părţi în legătură cu insolvabilitatea, falimentul, administrarea, reorganizarea sau cesiunea în beneficiul creditorilor , sau în cazul în care cealaltă parte a încetat activitatea comercială. Rezilierea de către QuEST Global în conformitate cu acest articol va da dreptul QuEST Global la toate daunele şi căile de atac disponibile prin lege sau prin capital. În plus, Furnizorul acordă QuEST Global o licenţă integrală, neexclusivă şi irevocabilă pentru drepturile de proprietate intelectuală ale Furnizorului încorporate sau folosite în Bunuri pentru QuEST Global pentru a produce, a realizat şi a vinde Bunuri care utilizează astfel de drepturi de proprietate intelectuală pentru a îndeplini obligaţiile QuEST Global faţă de clienţii Grupului QuEST Global.

23.2. Fără a aduce atingere oricărei perioade sau cantităţi ferme, QuEST Global poate rezilia această comandă de achiziţie în întregime sau parţial în orice moment, cu sau fără cauză, în ceea ce priveşte

Bunurile nelivrate sau serviciile neprestate, după notificarea prealabilă scrisă de 10 zile.

23.3. În cazul în care QuEST Global reziliază această comandă de achiziţie în conformitate cu articolul 23.1 sau 23.2 de mai sus, răspunderea exclusivă a QuEST Global faţă de furnizor şi remedierea unică şi exclusivă a furnizorului este plata pentru Bunurile primite şi acceptate de QuEST Global înainte de data rezilierii, plataîn contul oricăror daune produse grupului QuEST Global. La terminarea contractului, QuEST Global poate solicita Furnizorului să transfere titlul şi să livreze către QuEST Global orice mărfuri finalizate şi QuEST Global va plăti preţul comenzii de achiziţie pentru astfel de Bunuri, sub

rezerva compensării pentru orice prejudiciu cauzat Grupului QuEST Global. QuEST Global poate, de asemenea, solicita Furnizorului să transfere titlul şi să livreze către QuEST Global orice sau toate bunurile produse sau achiziţionate de Furnizor pentru îndeplinirea acestei Comenzi de Achiziţie, iar Furnizorul va fi creditat cu valoarea rezonabilă a acestuia pentru a nu depăşi costul real al Furnizorului sau valoarea Comenzii de Achiziţie , oricare e mai puţin.

23.4. În măsura în care nicio parte din această comandă de cumpărare nu este reziliată în conformitate cu 23.1 sau 23.2 de mai sus, Furnizorul va continua să execute acea parte.

23.5. Orice alte drepturi de reziliere în beneficiul QuEST Global în conformitate cu legislaţia aplicabilă nu vor fi afectate.

24. Despăguiri generale

Furnizorul, pe cheltuiala sa, va apăra, despăgubi şi va feri QuEST Global Group şi filialele, afiliaţii şi agenţii săi, precum şi ofiţerii, directorii, acţionarii şi angajaţii acestora şi clienţii QuEST Global Group (colectiv "Despăgubiri") din şi contra oricăror costuri de decontare, de compromis, de judecată sau de verdict efectuate sau solicitate de un Terţ care decurg din sau care rezultă şi care apar în legătură cu neglijenţa furnizorilor şi / sau a furnizorilor secundari, neglijenţă intenţionată sau încălcarea termenilor acestei comenzi de achiziţie sau a legii (inclusiv, dar fără a se limita la legea obligatorie de răspundere civilă a produselor). Înainte de notificarea sau depunerea oricărei pledoarii, mişcări, răspuns rapid, descoperire sau alt document în numele QuEST Global, Furnizorul va furniza QuEST Global astfel de documente pentru examinare şi aprobare, care nu vor fi reţinute în mod nerezonabil. În nici un caz Furnizorul nu va intra în niciun acord fără consimţământul scris prealabil al companiei QuEST Global, care nu va fi reţinut în mod nerezonabil.

25. Drepturi de proprietate intelectuală

În ceea ce priveşte Bunurile furnizate, Furnizorul, pe cheltuiala sa, va despăgubi, şi va compensa împotriva costurilor, a cheltuielilor, a daunelor, a reclamaţiilor, a cererii sau a răspunderii, inclusiv onorariile şi costurile profesionale costul decontării, compromisului, judecăţii sau verdictului suportat sau cerut de către despăgubiri care decurg din, care rezultă sau apar în legătură cu orice pretinsă: (a) încălcare a brevetului, a dreptului de autor, a designului sau a mărcii comerciale; (b) divulgarea, utilizarea sau deturnarea ilegală a unui secret comercial; sau (c) încălcarea oricărui alt drept de proprietate intelectuală a unei terţe părţi şi a cheltuielilor suportate de acuzaţi în apărarea unui astfel de proces, a unei reclamaţii sau a unei proceduri. Furnizorul va avea dreptul de a conduce apărarea oricărei astfel de reclamaţii sau acţiuni şi, în conformitate cu drepturile acuzaţiilor de mai jos, toate negocierile pentru soluţionarea sa; Cu toate acestea, în orice caz, Furnizorul nu va încheia nici o înţelegere fără  consimţământul scris prealabil al QuEST Global, care nu va fi reţinut în mod nerezonabil. Acuzatul poate participa la astfel de apărare sau negocieri pentru a-şi proteja interesele. Dacă se emite vreun ordin de suspendare sau de restricţie, Furnizorul va obţine, pe cheltuiala sa, pentru Acuzat fie dreptul de a continua să producă, să utilizeze, să ofere să vândă sau să importe Bunurile, fie să înlocuiască sau să modifice Bunurile pentru

a le face conforme.

26. Asigurarea

Furnizorul va asigura o asigurare adecvată şi suficientă cu un transportator care are o valoare minimă AM  "A", va realiza şi va menţine lpe cheltuiala sa toate asigurările aplicabile conform legii şi va acoperi responsabilităţile şi obligaţiile Furnizorului conform Comenzii de Achiziţie. În special, Furnizorul trebuie să menţină în permanenţă o asigurare de răspundere civilă corespunzătoare şi suficientă, cu o acoperire de cel puţin 10 milioane EUR pentru vătămări corporale şi daune materiale. Nimic conţinut aici nu va servi în nici un fel pentru a limita sau a renunţa la responsabilităţile sau obligaţiile furnizorului în baza Comenzii de Achiziţie.

27. Confidenţialitatea şi proprietatea intelectuală

27.1Toate informaţiile, inclusiv, fără a se limita la specificaţii, mostre, desene, materiale, know-how, desene, procese şi alte informaţii tehnice, comerciale sau financiare, care: (a) ; Au fost sau vor fi oferite Furnizorulu de către sau în numele QuEST Global sau (b) Furnizorul va proiecta, dezvolta sau crea în legătură cu această comandă de achiziţie, atât în ceea ce priveşte articolele individuale, cât şi / sau o combinaţie de componente şi chiar dacă sunt completate sau nu şi toate derivatele de la (a) şi (b) pe care Furnizorul le-a sau le va proiectata, dezvoltata sau crea sunt considerate "Informaţii Confidenţiale"

ale QuEST Global. Toate informaţiile confidenţiale menţionate mai sus sunt considerate a fi făcute pentru angajare şi făcute în cadrul serviciilor prestate, iar toate drepturile asupra acestora aparţin exclusiv QuEST Global, QuEST Global având dreptul exclusiv de a obţine, deţine şi reînnoi, în nume propriu sau pentru propriul său beneficiu, brevete, drepturi de autor, înregistrări sau altă protecţie corespunzătoare. În măsura în care titlul exclusiv sau drepturile de proprietate asupra unor astfel de informaţii confidenţiale nu pot fi atribuite iniţial către QuEST Global aşa cum este prevăzut aici, furnizorul atribuie irevocabil transferuri şi transmite QuEST Global toate drepturile, titlurile şi interesele. Furnizorul va asigura prin luarea oricăror măsuri necesare atribuirea corectă a tuturor informaţiilor confidenţiale create de angajaţii săi şi angajaţii furnizorului său şi angajaţii furnizorilor secundari, în conformitate cu această comandă de achiziţie, în special cu orice invenţie, astfel încât să aparţină

exclusiv QuEST Global.

27.2. Informaţiile confidenţiale ale QuEST Global vor rămâne proprietatea QuEST Global, nu pot fi utilizate de Furnizor în alte scopuri decât pentru a executa această comandă de achiziţie, nu pot fi divulgate unei terţe părţi şi vor fi returnate la QuEST Global la data stabilită de QuEST Global prin solicitare scrisă sau finalizarea acestei comenzi de achiziţie. Dacă Furnizorul, cu aprobarea scrisă prealabilă a QuEST Global, Furnizorul oferă informaţii confidenţiale unui furnizor secundar, Furnizorul va obliga furnizorul secundar să îndeplinească cerinţe de confidenţialitate identice cu această prevedere şi Furnizorul va rămâne responsabil faţă de QuEST Global pentru orice încălcare a acestei prevederi de către furnizorii secundari. Furnizorul nu va face nicio divulgare, descriere sau altă comunicare de orice natură oricărei terţe persoane a faptului că QuEST Global a achiziţionat Bunurile prevăzute în contract, termenii acestei Comenzi de Achiziţie, conţinutul oricărei discuţii sau negocieri privind această Comandă de Achiziţie sau executarea de către fiecare parte a obligaţiilor în cadrul acestei comenzi de achiziţie.

28. Auditul

28.1. Furnizorul va păstra înregistrări detaliate adecvate care pot fi necesare pentru a reflecta în mod adecvat respectarea de către Furnizor a termenilor din această comandă de achiziţie. Furnizorul va permite auditorilor QuEST Global să aibă acces în orice moment rezonabil la registrele furnizorului şi la alte înregistrări pertinente, iar Furnizorul va solicita fiecăruia dintre furnizorii săi secundar să facă acelaşi lucru în ceea ce priveşte registrele şi înregistrările. Furnizorul şi fiecare furnizor secundar va furniza, de asemenea, alte informaţii, după caz, necesare reprezentanţilor QuEST Global la verificarea conformităţii.

28.2. QuEST Global poate efectua audituri la până la doi ani de la finalizarea acestei comenzi de achiziţie. În cazul în care, ca urmare a unui audit, se constată că o factură trimisă de Furnizor este eronată, va fi efectuată o ajustare adecvată a facturii sau a următoarei facturi ulterioare descoperirii erorii şi va fi plătită prompt de către Furnizor sau QuEST Global, după caz. Furnizorul va conecta prompt oricare alte deficienţe ale furnizorului descoperite ca rezultat al auditului.

29. Atribuirea şi Subcontractarea

Furnizorul nu va atribui această comandă de achiziţie sau alte drepturi sau obligaţii şi nu va subcontract tot sau orice aspect material al lucrării solicitate în continuare fără aprobarea scrisă prealabilă a QuEST Global. Orice atribuire fără aprobarea scrisă a QuEST Global va fi anulată la opţiunea QuEST Global. QuEST Global poate atribui această Comandă de Achiziţie sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile sale în conformitate cu prezentul Contract către oricare dintre filialele sau afiliaţii săi din cadrul Grupului QuEST Global sau către orice cumpărător sau succesor în ceea ce priveşte toate sau o mare parte a tuturor aspectelor afacerii sau liniei de producţie la care aceasta Comanda de achiziţie se referă fără consimţământul furnizorului şi prin notificarea scrisă către Furnizor.

30. Relaţia părţilor / Contractorul independent

Nimic din această comandă de achiziţie nu va fi interpretat ca aducând furnizorul şi QuEST Global într-o relaţie de agenţie, angajare, franciză, participaţiune sau relaţie de parteneriat. Niciuna dintre părţi nu are autoritatea de a obliga cealaltă parte în nici un fel şi nimic din conţinutul acestei comenzi de achiziţie nu va da naştere sau nu este destinat să genereze drepturi de orice fel unor terţe părţi. Nici una dintre părţi nu va face nicio obiecţie contrară. Părţile sunt de acord că Furnizorul îşi va îndeplini obligaţiile care decurg din această comandă de achiziţie ca antreprenor independent. Furnizorul îşi păstrează dreptul de a exercita controlul deplin al supravegherii şi responsabilităţii asupra performanţei furnizorului, inclusiv angajarea, îndrumarea, compensarea şi descărcarea de gestiune a personalului furnizorului, precum şi respectarea indemnizaţiei, şomajului, invalidităţii, securităţii sociale, şi toate celelalte legi, reguli, coduri, reglementări şi ordonanţe care reglementează astfel de probleme.

31. Respectarea legilor şi integritatea

31.1. Furnizorul va respecta toate legile, reglementările şi ordonanţele naţionale, de stat şi locale, precum şi Codul de conduită privind executarea acestei comenzi de achiziţie, în condiţiile în care Codul de conduită al QuEST a fost furnizat sau pus la dispoziţia furnizorului. În plus, şi în măsura în care cumpărătorul şi furnizorii săi sunt obligaţi să respecte codurile de conduită ale clienţilor cumpărătorului ("Codurile clienţilor"), Furnizorul va respecta, de asemenea, aceste coduri ale clienţilor în măsura în care acest cod a fost furnizat sau pus la dispoziţia furnizorului . Furnizorul va menţine un program de integritate şi conformare acceptabil pentru QuEST Global şi clienţii săi şi eficient în prevenirea şi corectarea încălcărilor etice şi în respectarea legilor.

31.2. Furnizorul garantează că toate declaraţiile şi certificările furnizate de Furnizor, conform legii sau reglementărilor legate de această comandă, sunt exacte, actuale şi complete de la data intrării în vigoare a acestei comenzi şi că, după cunoştinţa Furnizorului, nicio persoană nu a fost plătită cu o bonificaţie sau gratuitate ilegală în legătură cu această comandă. Furnizorul este de acord să despăgubească şi să exonereze QuEST Global Group şi clienţii săi pentru orice pierdere, daună sau cheltuială suportată pentru orice certificare sau reprezentare prezentă sau cerută prin lege sau reglementare făcută de Furnizor care a fost inexactă, depăşită sau incompletă, sau cauzată de nerespectarea  de către Furnizor a oricăror legi sau reglementări aplicabile.

31.3. Furnizorul este de acord să ofere către QuEST Global, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la solicitarea QuEST Global, o certificare scrisă care să ateste gradul de conformare al Furnizorului cu cele de mai sus, inclusiv legile sau reglementările aplicabile care intră în vigoare pe timpul executării comenzii.

31.5. Dacă această comandă este emisă în SUA, contractul guvernamental sau subcontractarea prevederilor formulate în formularul QuEST Global intitulat "Cerinţe de contract guvernamentale" sunt încorporate aici prin referinţă.

31.6. Furnizorul este de acord să respecte orice legi sau reglementări privind vehiculele la finalul vieţii (ELF) sau cerinţele clienţilor săi referitoare la eliminarea sau controlul substanţelor restricţionate din Bunuri, inclusiv, dar fără a se limita la, respectarea Listei globale de substanţe care pot fi declarate în mod automat (GADSL) şi introducerea datelor în materialele furnizorului în Sistemul internaţional de date de bază (IMDS). Informaţiile despre GADSL pot fi obţinute la http://www.gadsl.org

32. Legea aplicabilă şi Forumul

32.1. În cazul în care QuEST Global este o entitate juridică formată în Statele Unite, atunci construcţia, interpretarea şi execuţia acesteia şi toate tranzacţiile de aici vor fi guvernate de legile Statului Ohio, SUA fără a se ţine seama sau de a aplica principiile sau legile sale privind conflictele de legi şi a exclude Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională a mărfurilor din 1980 (şi orice modificări sau completări la aceasta). Orice litigiu nerezolvat de părţi este supus jurisdicţiei exclusive a instanţelor din Ohio şi este supus arbitrajului.

32.2. În cazul în care QuEST Global este o entitate juridică formată în Regatul Unit, construcţia, interpretarea şi executarea acesteia şi toate tranzacţiile de aici vor fi guvernate de legile Angliei şi Ţării Galilor, indiferent de aplicarea principiilor sau legilor sale privind conflictele de legi , excluzând Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională a mărfurilor din 1980 (şi orice amendamente sau completări la aceasta). Orice litigiu nerezolvat de părţi este supus jurisdicţiei exclusive a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor.

32.3. În cazul în care QuEST Global este o entitate juridică formată în Singapore, construcţia, interpretarea şi executarea acesteia şi toate tranzacţiile de aici vor fi guvernate de legile din Singapore. Fără respectarea sau aplicarea principiilor sau a legilor sale privind conflictele de legi şi excluderea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională a mărfurilor din 1980 (şi a oricăror amendamente sau succesori la aceasta). Orice litigiu nerezolvat de părţi este supus arbitrajului în conformitate cu normele Centrului Internaţional de Arbitraj din Singapore.

32.4. În cazul în care QuEST Global este o entitate juridică formată în Australia, construcţia, interpretarea şi executarea acestui contract şi toate tranzacţiile de aici vor fi guvernate de legile din New South Wales, fără a se ţine seama sau de a aplica principiile sau legile sale privind conflictele de legi şi cu excepţia Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională a mărfurilor din 1980 (şi a oricăror amendamente sau modificări la aceasta). Orice litigiu nerezolvaă de părţi este supusăjurisdicţiei exclusive a instanţelor din New South Wales din oraşul Sydney.

32.5. În cazul în care ambele părţi sunt persoane juridice constituite în Republica Populară Chineză, construcţia, interpretarea şi executarea acestui contract şi toate tranzacţiile de aici vor fi guvernate de legile Republicii Populare China, fără a se ţine seama sau de a aplica principiile sau legile sale privind conflictele de legi şi excluderea Convenţiei Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională a mărfurilor din 1980 (şi a oricăror amendamente sau succesori). Orice litigiu nerezolvat de către părţi prin consultări va face obiectul arbitrajului obligatoriu, în conformitate cu normele Comisiei de Arbitraj

Internaţional pentru Comerţ Economic al Chinei (CIETAC). În orice arbitraj vor exista trei (3) arbitri. Fiecare parte va alege şi va numi un (1) arbitru în termen de treizeci (30) de zile de la data cererii de arbitraj. Al treilea arbitru este ales şi desemnat în comun de către părţi. În cazul în care părţile nu reuşesc să aleagă şi să numească al treilea arbitru, preşedintele CIETAC alege cel de-al treilea arbitru. În cazul în care o parte nu alege şi nu numeşte un arbitru în termen de treizeci (30) de zile de la alegerea şi numirea primului arbitru, selecţia şi numirea vor fi făcute de preşedintele CIETAC. Locul arbitrajului

va fi Shanghai. Oricare dintre părţi poate să se adreseze arbitrilor care solicită scutirea judiciară până la pronunţarea hotărârii arbitrale sau dacă conflictul este rezolvat în alt mod. Oricare parte, fără a

renunţa la nici un remediu în temeiul prezentului Acord, poate solicita oricărei instanţe competente orice măsură temporară sau provizorie necesară pentru a proteja drepturile sau proprietatea acelei părţi, în aşteptarea hotărârii arbitrilor privind sursa controversei. În cazul în care furnizorul nu este o entitate juridică constituită în Republica Populară Chineză, construcţia, interpretarea şi executarea acestui contract şi toate tranzacţiile de aici vor fi guvernate de legile din Singapore, fără respectarea sau aplicarea principiilor sau legilor privind conflictele de cu excepţia Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională a mărfurilor din 1980 (şi a oricăror amendamente sau completări la aceasta). Orice litigiu nerezolvat de părţi este supus arbitrajului în conformitate cu normele Centrului Internaţional de Arbitraj din Singapore.

32.6. În cazul în care ambele părţi sunt entităţi juridice constituite în Japonia, construcţia, interpretarea şi executarea acestui contract şi toate tranzacţiile de aici vor fi guvernate de legile Japoniei, fără a se ţine seama sau aplicarea principiilor sau legilor sale privind conflictele de legi, şi excluzând Convenţia Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională a mărfurilor din 1980 (şi orice modificări sau amendamente la aceasta). Orice litigiu nerezolvat de părţi este supus jurisdicţiei exclusive a instanţelor din Tokyo.

32.7. În cazul în care QuEST Global este o entitate juridică formată în Japonia şi Furnizorul nu este o entitate juridică formată în Japonia, atunci construcţia, interpretarea şi executarea acestui contract şi toate tranzacţiile de aici vor fi guvernate de legile din Singapore, fără a ţine seama sau a aplica principiile sau legile privind conflictele de legi şi cu excluderea Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională a mărfurilor din 1980 (şi a oricăror amendamente sau modificări la aceasta). Orice litigiu nerezolvat de părţi este supus arbitrajului obligatoriu în conformitate cu normele Centrului Internaţional de Arbitraj Singapore. Oricare dintre părţi poate să se adreseze arbitrilor solicitând scutirea judiciară până la pronunţarea hotărârii arbitrale sau dacă conflictul este rezolvat în alt mod. De asemenea, oricare parte poate, fără a renunţa la niciun remediu în temeiul prezentului acord, să solicite de la orice instanţă competentă orice măsură temporară sau provizorie necesară pentru a proteja drepturile sau proprietatea acelei părţi, până la stabilirea de către arbitri a rezultatelor controversei.

32.8. În cazul în care ambele părţi sunt entităţi juridice constituite în Republica Coreea, construcţia, interpretarea şi executarea acestui contract şi toate tranzacţiile de aici vor fi guvernate de legile Republicii Coreea, fără a ţine seama sau de aplicarea principiilor sau legilor sale privind conflictele şi excluzând Convenţia Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională a mărfurilor din 1980 (şi a oricăror modificări sau adăugări ale acesteia)). Orice litigiu nerezolvat de părţi se supune arbitrajului obligatoriu în conformitate cu regulile Consiliului de Arbitraj Comercial din Coreea. Locul arbitrajului este Seul. Oricare dintre părţi poate solicita arbitrilor o scutire în instanţă până la pronunţarea hotărârii arbitrale sau dacă litigiul este rezolvat altfel. De asemenea, oricare parte poate, fără a renunţa la nici un remediu în temeiul prezentului acord, să solicite de la orice instanţă competentă orice măsură temporară sau provizorie necesară pentru a proteja drepturile sau proprietatea acelei părţi, până la stabilirea de către arbitri a rezultatelor controversei. În cazul în care Furnizorul nu este o entitate juridică formată în Coreea, atunci construcţia, interpretarea şi executarea contractului şi toate tranzacţiile de aici vor fi guvernate de legile din Singapore, fără a ţine seama sau aplicarea principiilor sau legilor sale privind conflictele de legi, şi excluzând Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională a mărfurilor din 1980 (şi orice modificări sau completări ale acesteia). Orice litigiu nerezolvat de părţi este supus arbitrajului obligatoriu în Singapore, în conformitate cu regulile Centrului Internaţional de

Arbitraj Singapore.

32.9. În cazul în care QuEST Global este o entitate juridică formată în India, construcţia, interpretarea şi executarea acestui contract şi toate tranzacţiile de aici vor fi guvernate de legile Indiei, fără a ţine seama de aplicarea principiilor sau legilor sale privind conflictele de legi, şi excluzând Convenţia ONU privind contractele pentru vânzarea internaţională de bunuri din 1980 (şi orice modificări sau completări la aceasta). Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu prezentul acord, inclusiv încălcarea, încetarea sau validitatea acestuia, va fi rezolvat în cele din urmă de un grup de trei arbitri, în conformitate cu Legea privind arbitrajul indian din 1956. Hotărârea judecătorească pronunţată de arbitri poate fi înscrisă de orice instanţă competentă în acest sens. Locul arbitrajului va fi Bangalore,

Kamataka, India. Limba arbitrajului va fi engleza.

32.10 În cazul în care QuEST Global este o entitate juridică constituită în România, atunci întocmirea, interpretarea şi executarea acestui contract şi toate tranzacţiile aferente vor fi guvernate de legile din România, fără a ţine seama sau fără aplicarea principiilor sau legilor sale privind conflictele de legi, şi excluzând Convenţia Naţiunilor Unite privind vânzarea internaţională a mărfurilor din 1980 (şi orice modificări sau completări la aceasta). Orice litigiu care decurge sau are legătură cu prezentul Contract, inclusiv încălcarea, încetarea sau validitatea acestuia, va fi soluţionat în cele din urmă de un grup format din trei arbitri, aşa cum prevăr Regurile Curţii de Arbitraj Dolj. Hotărârea pronunţată de arbitri poate fi înscrisă de orice instanţă competente în materia. Locul arbitrajului va fi Craiova, Dolj, România. Limba arbitrajului va fi limba română.

33. Căi de atac

Toate căile de atac QuEST Global prezentate în această comandă de achiziţie sunt în plus şi nu vor limita în niciun fel orice alte drepturi şi căi de atac care pot fi disponibile pentru QuEST Global în virtutea legii sau a echităţii.

34. Notificări

Toate notificările referitoare la această comandă de achiziţie trebuie să fie în scris. Notificările adresate părţilor vor fi trimise secretarului companiei, QuEST Global Engineering Services SRL., B-DUL. Decebal Nr. 111  Craiova Tel: +40 351 80 49 49 Fax: +40 351 80 49 48. Comunicările trebuie furnizate personal; sau livrate prin curier sau poştă prin poştă scrisoare recomandată, cu plata anticipată; sau trimise prin fax către numărul de fax furnizat de QuEST Global sau, respectiv, de Furnizor. Orice notificare va fi considerată dată la data livrării dacă este livrată personal; trei zile lucrătoare după ce a fost plasat în poştă conform specificaţiilor; sau după confirmarea că a fost transmisă în mod satisfăcător dacă este transmis prin fax sau prin transmisie electronică.

35. Publicitate

Orice comunicat de presă, anunţ public, reclamă, publicitate sau orice altă descriere referitoare la această Comandă de Achiziţie către orice terţă parte, cu excepţia cazului în care este necesar să se respecte alte obligaţii menţionate în această comandă de achiziţie, necesită aprobarea scrisă a companiei QuEST Global.

36. Alineatele şi subtitlurile

Titlurile şi subcapitolele sunt doar pentru referinţe şi nu modifică semnificaţia sau interpretarea oricărei prevederi din această comandă de achiziţie.

37. Renunţare

Neîndeplinirea de către oricare dintre părţi a oricăror dispoziţii din prezenta comandă de achiziţie nu va fi interpretată ca o renunţare continuă la orice prevederi şi o astfel de nerespectare nu aduce atingere dreptului unei astfel de părţi de a întreprinde orice acţiune în viitor să aplice toate prevederile de aici.

38. Caracterul separabil

Dacă o prevedere din această comandă de achiziţie este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă de legea aplicabilă, această prevedere va fi separată de această comandă de achiziţie, restul prevederilor vor rămâne în vigoare şi vor produce efecte; şi o dispoziţie similară legală, valabilă şi executorie va fi înlocuită în locul prevederii separate. Acelaşi lucru se aplică în mod corespunzător şi pentru golurile neintenţionate.

39. Securitatea lanţului de distribuţie

Furnizorul va implementa criteriile Partenerului de afaceri ale oricărui program de securitate al lanţului de aprovizionare pe care ţara importatoare a mărfurilor îl poate adopta, cum ar fi Parteneriatul vamă-comerţ contra terorismului din SUA (C-TPAT) sau Programul Parteneri canadieni în protecţie (PIP).

40. Supravieţuire

Toate prevederile acestei comenzi de achiziţie, care prin natura lor ar trebui să se aplice după expirarea perioadei contractuale, vor rămâne în vigoare după orice încetare sau expirare a acestei comenzi de achiziţie incluzând, dar nelimitându-se la cele care se referă la următoarele subiecte: Clientul cel mai favorizat şi preţul cel mai mic, preţul pieselor de schimb, facturarea şi plata, compensarea, garanţia, rechemarea, despăgubirea generală, Drepturi de proprietate intelectuală, Asigurare, Confidenţialitatea şi proprietatea intelectuală, Audit,Legea aplicabilă şi forumul, publicitatea şi supravieţuirea.

Toate fişierele de licenţă pentru software / linkul descărcabil trebuie trimise numai la următorul e-mail: [email protected]

Factură - Toate facturile trebuie trimise prin instrument sau către ID-ul de e-mail menționat în termen de 7 zile de la livrare sau service. Nerespectarea acestui lucru va duce la întârzierea plății.

Tranzacțiile aferente exercițiului financiar care vor fi facturate în același an. Nu vom accepta facturi care sunt facturate într-un exercițiu financiar și serviciul prestat / bunurile furnizate într-un alt exercițiu financiar.